Incluziune socială prin furnizarea de servicii sociale integrate la nivelul comunităţii

Inapoi

Perioada: Octombrie 2014 – Septembrie 2017

Buget alocat: 5.3 milioane de Euro din care 3.3 contribuţia Norway Grants şi restul contribuţie proprie UNICEF

Locaţia: aproximativ 50 de comunităţi rurale şi urbane din Judeţul Bacău

Beneficiari: Peste 54.000 de copii şi familiile acestora din care peste 5.400 copii la risc sever de excluziune socială

Parteneri: Furnizori de servicii, autorităţi locale, judeţene şi naţionale, organizaţii neguvernamentale

De ce acest proiect demonstrativ?

Conform datelor Eurostat din 2013, peste 40% din populaţia României, respectiv peste 49% din populaţia de copii a României, se află la risc de sărăcie. Motivele sunt complexe, interdependente şi continuă să se transmită de la o generaţie la alta. Accesul scăzut la servicii de sănătate, sociale şi de educaţie, la care se adaugă cunoştinţe limítate despre drepturi şi oportunităţi, duc la excluziunea socială a familiilor vulnerabile şi a copiilor acestora. Sunt afectate în mod special comunităţile rurale şi cele de romi. Criza economică a afectat familiile vulnerabile prin pierderea locurilor de muncă şi prin reducerea veniturilor obţinute din munca în ţară sau străinătate. Criza a afectat şi capacitatea sistemelor de protecţie socială, sănătate şi educaţie de a răspunde nevoilor acestor grupuri vulnerabile. Intervenţiile sociale sunt concentrate în prezent pe plata unor prestaţii băneşti şi pe măsuri de protecție care sunt costisitoare şi frecvent ineficiente pe termen mediu şi lung.

Ce propune acest proiect demonstrativ?

Pe baza experinţelor anterioare acumulate de UNICEF şi partenerii săi în intervenţii la nivel internațional, național și local, acest proiect propune testarea unui model de acordare de servicii comunitare integrate la nivelul judeţului Bacău. Serviciile vor fi în primul rând asigurate de către profesioniștii de la nivel local, respectiv: asistent social, asistent medical comunitar, mediator şcolar şi sanitar, la care se vor adăuga servicii de educaţie pre-şcolară şi şcolară incluzivă şi de calitate, toate sub coordonarea autorităţilor locale şi cu sprijin tehnic şi metodologic de la autorităţile judeţene. Activitatea se va baza pe metodologii de lucru care vor aduce aceste servicii să lucreze împreună şi care vor folosi la maximum toţi partenerii de la nivelul comunităţii (autorităţi locale, organizaţii neguvernamentale, biserica etc). O atenţie specială se va acorda identificării timpurii şi prevenirii situaţiilor de risc la nivelul familiilor şi copiilor.

De ce Bacău?

Judeţul Bacău este situat în regiunea Nord-Est a României, una din cele mai sărace regiuni din țară. Judeţul are o populaţie de peste 600.000 de locuitori din care 18% sunt copii. Populaţia de etnie romă autoidentificată atinge 2,65%. UNICEF a inclus județul Bacău încă din 2010 în programele şi intervenţiile la nivel comunitar. Experienţa acumulată, parteneriatul creat cu autorităţile locale şi judeţene, precum şi rezultatele de până acum au fost factori importanţi în alegerea judeţului pentru implementarea acestui proiect demonstrativ.

Beneficiarii proiectului demonstrativ

Pe baza unei analize preliminare proiectul va fi implementat în aproximativ 50 de comunităţi rurale şi urbane din judeţul Bacău dintr-un total de 85 de localităţi existente în acest judeţ. Se estimează că de model vor beneficia peste 54.000 de copii şi familiile acestora dintre care peste 5.400 sunt copii aflaţi la risc sever de excluziune socială. O mare parte a acestora din urmă vor fi copii şi familii de etnie romă. În comunităţile vizate se va face o evaluare a situaţiei întregii populaţii de copii şi a familiilor acestora şi, în funcţie de nevoile identificare, aceştia vor primi un set de servicii de bază sociale, de sănătate şi educaționale care pot să includă identificarea vulnerabilităților, evaluarea de nevoi, informare, comunicare, consiliere, sprijin individual, îngrijire asistată, referire către servicii specializate şi monitorizarea cazului. Profesioniștii de la nivel local vor colabora şi vor construi o bază comună de date privind managementul cazurilor, vor aplica metodologii integrate de abordare şi vor activa ca parte a unui mecanism coordonat de la nivelul consiliilor consultative locale.

La nivelul şcolilor şi grădiniţelor din aceste comunităţi vor fi iniţiate activităţi de creştere a accesului şi menținerea copiilor vulnerabili în procesul de educaţie, creşterea capacităţii şcolilor de a primi şi include orice copil, indiferent de etnie sau dizabilitate. De asemenea, se urmărește implicarea mai activă a părinţilor şi a altor actori comunitari pentru încurajarea unor atitudini pozitive faţă de şcoală, înscrierea universală în ciclul de învăţământ începând cu gradiniţa şi creşterea numărului de absolvenţi de învătământ obligatoriu.

Nu în ultimul rând, furnizorii de servicii vor extinde activitatea şi către adolescenţi pentru a promova în rândul acestora comportamente fără risc, pentru a preveni consumul de droguri, alcool şi tutun, pentru a preveni căsătoriile timpurii şi sarcinile nedorite. O atenţie specială va fi acordată şi conectării serviciilor de la nivelul comunităţii cu alte servicii specializate.

Intervenţia de furnizare de servicii la nivel comunitar va fi completată de activităţi de comunicare şi schimbare de comportamente care să adreseze normele sociale, discriminarea şi stigmatizarea cărora trebuie să le facă faţă comunităţile de romi.

Rezultate aşteptate

 

Intervenţia se aşteaptă să aducă beneficii majore pe mai multe niveluri. Primul nivel este cel legat de îmbunătăţirea situației copiilor vulnerabili şi a familiilor acestora prin reducerea riscurilor de violenţă şi separare, prin îmbunătăţirea situaţiei de sănătate, prin creşterea accesului şi rezultatelor şcolare, prin oferirea unei şanse mai bune de integrare socială şi profesională pentru adolescenţii la risc. Un al doilea nivel este cel al autorităţilor locale, respectiv al primăriilor care vor beneficia astfel de un mecanism funcţional şi flexibil la dispoziţia lor pentru a identifica, preveni şi rezolva cazurile de excluziune socială. Mai mult, autorităţile locale vor fi sprijinite să identifice şi să asigure finanţarea poziţiilor de furnizori de servicii şi, după încheierea proiectului, prin accesarea de finanţări publice şi nerambursabile. Pe termen mediu se aşteaptă ca investiţia făcută în aceste servicii cu o componentă puternică de prevenire să ducă şi la reducerea costurilor majore înregistrate la nivelul serviciilor specializate care trebuie să remedieze cazurile grave care pot fi prevenite.

Un al treilea nivel este cel judeţean care va beneficia de formarea unui grup de experţi care să poată administra şi continua astfel de intervenţii. Județul va beneficia de dezvoltarea unui mecanism de coordonare a serviciilor de sănătate, educaţie şi sociale în linie cu tendinţele şi necesitatea descentralizării şi acoperirii adecvate cu servicii a populaţiilor vulnerabile.

Un ultim nivel este cel naţional. Conceptul de furnizare de servicii integrate la nivel comunitar a fost formulat anul trecut ca rezultat al unei iniţiative comune a Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, Ministerului Educaţiei Naţionale şi Ministerului Sănătăţii cu susținerea UNICEF. Acest proiect demonstrativ va pune în practică conceptul şi va oferi documentarea şi dovezile necesare pentru ca acest concept să se transforme în metodologii, practici, programe şi legislaţie care să ducă la aplicarea acestuia la o scară cât mai largă şi să influenţeze pozitiv vieţile cât mai multor familii şi copii. Se aşteaptă ca acest concept să poată sta la baza unor programe naţionale cu finanţare publică şi din fonduri europene şi, de asemenea, să stea la baza strategiilor viitoare de incluziune socială.

Articol din: 10 October 2014

Citeşte în continuare