Finanțarea per-capita poate crește echitatea și îmbunătățirea rezultatelor copiilor vulnerabili

Inapoi

În cadrul campaniei de prevenire a absenteismului școlar și creștere a participării școlare “Hai la Școală!”, UNICEF și Institutul de Științe ale Educației au realizat cercetarea “Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar pe baza standardelor de cost: o evaluare curentă din perspectiva echității”. Cercetarea a urmărit să analizeze din perspectiva echității tranziția la noul sistem de finanțare și să identifice în ce măsură alocarea per-capita oferă un sprijin adecvat celor mai dezavantajate categorii de elevi.

Studiul este util pentru revizuirea strategiei curente a Guvernului în domeniul educației, care urmărește în mod explicit asigurarea politicilor de echitate socială, promovarea politicilor publice bazate pe nevoile sistemului, identificate în urma unor studii și analize și eficientizarea alocărilor bugetare.

Programele de intervenție derulate în școlile situate în zone dezavantajate ca și campania “Hai la Școală!“ au dovedit, până în prezent, că investițiile suplimentare realizate în școli se reflectă în mod direct în ameliorarea unor indicatori privind participarea și rezultatele școlare ale elevilor în risc major de abandon. Condiția principală este însă ca sprijinul în aceste arii să fie în mod direct corelat cu asumarea unor rezultate de către toți actorii din aceste școli: elevi, profesori, echipa de conducere, părinți, personal de sprijin. Recomandările studiului arată că, prin corectarea și adăugarea unor coeficienți, finanțarea per-capita poate crește echitatea și îmbunătățirea rezultatelor copiilor vulnerabili, din familii sărace, medii rurale și din comunitățile de romi, precum și pentru copiii cu dizabilități”, a declarat Sandie Blanchet, Reprezentantul UNICEF în România.

Rezultate:

  • Jumătate dintre școlile investigate (47%) indică faptul că veniturile de care dispun sunt insuficiente pentru a acoperi nevoile. 60% dintre directorii chestionați consideră că nivelul general actual al veniturilor asigurat prin formula de finanțare pe baza de cost standard per preșcolar/elev este insuficient.
  • Pe categorii principale de buget, dificultățile școlilor țin de aproape toate categoriile principale de cheltuieli: de personal, cu formarea continuă a cadrelor didactice din școală: bunuri și serviciile; curățenia și reparațiile; programe naționale pentru categorii specifice de elevi (rechizite, EURO 200, bani de liceu etc); consumabile și materialele didactice de bază.
  • Școlile care au dimensiuni reduse (sub 300 elevi) și care funcționează în comunități dezavantajate socio-economic au în prezent situația cea mai vulnerabilă în ceea ce privește finanțarea. Aceste școli trebuie să își îmbunătățească situația curentă (în ceea ce privește prevenirea abandonului și absenteismului, rezultatele școlare, dezvoltarea profesională a profesorilor etc.), cu toate acestea dispun în prezent de un buget foarte redus în comparație cu nevoile. Cel mai ridicat grad de risc privind sub-finanțarea îl au școlile care în ultimii ani și-au pierdut statutul de școală independentă, având un efectiv total de elevi sub cel minim necesar pentru a își păstra personalitatea juridică.

Recomandări:

  • Revizuirea formulei actuale și includerea în mecanismul de finanțare a unor noi coeficienți de corecție, care să asigure resurse adecvate școlilor cu un număr ridicat de elevi în risc de excluziune. Finanțarea de bază trebuie să țină cont și de: Factori specifici elevilor, Factori specifici școlii, Adaptări/dezvoltări curriculare.
  • În lipsa unei formule de finanțare care reușește în mod adecvat să ofere resurse suplimentare unităților școlare din mediile dezavantajate, alegerea unui mecanism de finanțare prin formulă pentru acoperirea nevoilor de bază trebuie completată în mod necesar cu un buget special destinat asistării acestor școli. Finanțarea poate să fie realizată sub forma unor programe multi-anuale care să permită corelarea resurselor suplimentare alocate cu o serie de indicatori de performanță.
  • Promovarea unui mecanism de finanțare care stimulează calitatea și care ”premiază” în mod direct acele școli care dovedesc în mod măsurabil că înregistrează un progres în educația elevilor cu oportunități reduse, în risc major de abandon.

Cercetarea a fost realizată în perioada mai – octombrie 2013 în cadrul a 77 de școli parte a campaniei UNICEF “Hai la Școală!”. În total în aceste școli din toate zonele geografice ale țării (31 de județe) învaţă peste 30 000 de copii. Studiul în întregime este disponibil aici.

Articol din: 8 May 2014

Citeşte în continuare