Proiect

Inapoi

Prima prioritate: nici un copil invizibil!

Acțiunile întreprinse în cadrul proiectului demarat în anul 2011 au pornit de la premisa că politicile de protecţie socială au un impact scăzut asupra celor mai vulnerabile categorii de copii şi familiile lor, mai ales din cauză că sunt axate preponderent pe furnizarea de beneficii sociale adică pe alocațiile sociale pentru cei în nevoie. De aceea proiectul a vizat tocmai completarea acestor alocații cu furnizarea de servicii și astfel s-a demarat dezvoltarea de servicii sociale de bază în 96 de comune din judeţele Bacău, Botoşani, Buzău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui şi Vrancea.

Scopul central este de a creşte impactul politicilor de protecţie socială asupra familiilor şi copiilor săraci şi excluşi din punct de vedere social (‘copiii invizibili’) si implicit de a  consolida capacitatea autorităților locale de a susține ele însele servicii sociale de bază.

Partenerii la nivel național sunt: Guvernul României, Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale prin Direcția Generala Protecția Copilului. La nivel județului parteneriatul implică Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului și Instituția Prefectului din cele 8 județe iar la nivel local Primăriile celor 96 comune în care este implementat proiectul.

Asistenţii sociali dedicati proiectului au avut responsabilităţi multiple, inclusiv realizarea unui recensământ social în comunități pentru identificarea detaliată a cazurilor de copii vulnerabili sau invizibili.

Totodată, în rezolvarea problemelor identificate, asistenții sociali s-au axat pe aplicarea unor soluţii corespunzătoare asistentei sociale. Un factor cheie al proiectului îl constituie reactivarea Structurilor Comunitare Consultative (SCC) – structuri la nivel comunitar care includ diverși actori din comunitate care pot constitui o voce puternică în relație cu autoritatea locală. Acești actori pot fi secretarul primăriei, asistentul social, medicul de familie sau asistenta medicală, poliţistul, cadrul didactic, preotul, diverși mediatori cum ar fi cel medical sau școlar, actori din sectorul privat, care mobilizeaza si dezvolta proiecte pentru imbunatatirea traiului in comunitati.

În plus față de activitățile pe care le-a susținut în teren, UNICEF România a organizat și un grup de lucru care să abordeze implicațiile tehnice și financiare ale replicării modelului din proiect, la scară națională și printr-o politică socială coerenta și unitară.

Scopul acestui grup de experți este de a elabora elementele concrete prin care politica socială să fie efectivă și eficientă, respectiv să devină concretă pentru cei care au nevoie de ea. În acest sens munca acestui grup s-a axat pe definirea și explicitarea unui pachet minim de servicii sociale de bază la nivel comunitar, care să aibă asociate standarde specifice de calitate pe baza cărora să fie calculate standarde de cost.

Toate acestea sunt tehnici, modele și instrumente pe care le propunem decidenților de la nivel guvernamental și care, odată evaluate, vor constitui o bază solidă nu doar pentru elaborarea politicii sociale din domeniu. Ele vor contribui la alocarea efectivă de fonduri adaptate nevoilor concrete din teren, în spiritul cheltuirii eficiente a banului public și respectând constrângerile bugetare generate de criza economico-financiară.

La finele anului 2011 proiectul a fost evaluat. În anul 2012 au fost ajustate atât activitățile cât și aria sa de acoperire, în primul rând din dorința de a-i crește eficacitatea și eficiența în termeni de impact concret asupra celor mai vulnerabile grupuri de copii și familiile acestora.

Știm că prevenirea este net superioară protecţiei! Graţie ei, copiii şi familiile aflate în dificultate sunt afectate într-o măsură mai redusă sau nu mai sunt afectate deloc de orice formă de violenţă (fizică sau emoțională, vătămare sau abuz, neglijare sau tratament neglijent, rele tratamente sau exploatare, inclusiv abuz sexual, dar şi separarea de familia naturală). In același timp realitatea din teren ne-a demonstrat ca serviciile de prevenire sunt și mult mai ieftine decât cele de protecție specializată. De cel puțin zece ori mai ieftine!

Două obiective majore sunt avute în vedere:

  • Dezvoltarea capacității actorilor locali din mediul rural de a furniza servicii sociale de bază eficace și eficiente;
  • Consolidarea strategiei naționale din domeniul prevenirii, cu focus asupra eficientizării acesteia și aducerii serviciilor sociale de bază cât mai aproape de beneficiari și nevoile lor.

Din cele 96 de comune inițiale acum proiectul este derulat in 64 de comune iar parteneriatul cu toți actorii relevanți este susținut de o abordare și mai coerentă în termeni de comunicare, pledoarie pentru schimbare și, în general, o decizie responsabilă și transparentă.

Asistentii sociali dedicati proiectului sunt actorii principali care contribuie la bunăstarea copiilor și familiilor vulnerabile însă ei nu acționează singuri. Activitatea lor principala este interactiunea cu comunitatea, familiile si copiii pentru a garanta identificarea timpurie a situatiilor critice. Împreună cu profesioniști din domeniile conexe ei asigură consilierea și informarea copiilor și familiilor cu privire la drepturile lor, mobilizează resursele   comunitare pentru pregătirea și informarea membrilor comunității cu privire la sănătate, igienă și practici pozitive de educare a copiilor și, în general, reducerea sau eliminarea principalelor riscuri de violență împotriva copilului.

O altă componentă esențială a proiectului o constituie înființarea de compartimente  comunitare de consiliere și sprijin pentru copii și familii vulnerabile care să faciliteze organizarea de grupuri de suport pentru copii și părinți, schimburi de experiență, informare și formare, inclusiv realizarea unor schimburi de experiență între comunitatile inscrise in proiect.

Totodată, lucrul cu Structurile Comunitare Consultative continuă pentru a facilita în mod constant mobilizarea factorilor de influență locali.  Proiectul este gandit astfel incat sa implice comunitatea în orice activitate relevantă privind respectarea drepturilor copilului și punerea accentului pe nevoile copiilor.

În tot acest proces actorii locali nu sunt singuri. Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt alături de comunități printr-o serie de acțiuni de asistență tehnică. Centrele de coordonare, resurse și suport pentru comunități, nou-create în 2012, sprijină  asistenții sociali comunitari și structurile comunitare consultative prin acțiuni susținute de informare, asistență tehnică, sprijin și schimb de experiență în bune practici comunitare.

Un concurs de proiecte pentru a accesa micro-granturi de derulează la jumătatea anului în fiecare județ. Acest concurs conduce la realizarea unui compartiment de consiliere și sprijin pentru copiii și părinții vulnerabili în câte 3 din cele 8 comune din fiecare județ. Aceste compartimente întăresc și mai mult capacitatea locală de a furniza servicii sociale de bază.

La nivel central UNICEF continua seria de activități de pledoarie pentru ca politica socială din domeniu să devină o realitate națională și să fie implementată în fiecare comună din România. Având în vedere relevanța mare pe care intervențiile susținute de UNICEF o au în legătură cu strategia națională din domeniu, suntem încrezători că în perioada următoare eforturile tuturor actorilor implicați în proiect se vor materializa într-o politică socială eficace și eficientă. Stă în puterea noastră, a tuturor, de a face din aceasta o prioritate națională.

Citeşte în continuare